Phone: ९८५२८२१६५२, ९८५२८२१६५२
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | सप्तरी, नेपाल
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
विद्यार्थी विवरण
संख्या कक्षा छात्र छात्रा कुल विद्यार्थीहरु
1 कक्षा 0 17 27 44 24 0
2 कक्षा 1 15 12 27 19 2
3 कक्षा 2 26 16 42 29 1
4 कक्षा 3 29 26 55 31 0
5 कक्षा 4 35 22 57 30 1
6 कक्षा 5 37 26 63 63 27
7 कक्षा 6 49 24 73 28 0
8 कक्षा 7 60 25 85 30 0
9 कक्षा 8 63 67 130 35 0
10 कक्षा 9 63 67 130 35 0
11 कक्षा 11 88 60 148 16 0
12 कक्षा 12 41 15 56 8 0